§ 8. Polityka prywatności

 

8.1. Przetwarzanie danych

Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika w Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorzeUsługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady zbierania, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy.

8.2. Poszanowanie prywatności

Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

 

8.3. Stosowane środki

Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.4. Zakres i cel przetwarzania

Usługodawcaprzetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

 • nawiązania, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między  Usługodawcą a Użytkownikiem;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • marketingu i promocji Usług, a także przesyłania informacji handlowych;
 • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych.

8.5. Profilowanie danych

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników pod kątem ich zachowania, zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych. Na podstawie profilowania dochodzi do przekazywania Użytkownikom treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.

8.6. Udostępnianie informacji

W celu realizacji Umowy Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi operacyjne, prawne, księgowe oraz IT, a także podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Usługodawcą. W takich przypadkach ilość przekazywanych informacji ograniczona jest do wymaganego minimum.

8.7. Zakres danych

Usługodawcaprzetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, stosownie do udostępnionego formularza rejestracyjnego oraz danych możliwych do wypełnienia na Koncie Użytkownika, w tym zwłaszcza danych identyfikacyjnych i kontaktowych. Zakres danych podany jest również w regulaminie w części dotyczącej Rejestracji i Umowy.

Przeglądanie Platformy nie wymaga podawania danych osobowych, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem rejestracji

8.8. Przeglądanie Platformy

 • Przeglądanie zawartości Platformy nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem rejestracji. Brak rejestracji Konta Użytkownika powoduje ograniczenie możliwości korzystania z Usług, w tym w szczególności uniemożliwia przetestowanie dostępności Usług z poziomu Konta Użytkownika. Rejestracja Konta jest darmowa i nie powoduje żadnego obowiązku dokonania nabycia w Platformie.

8.9. Zasady przetwarzania danych

 • Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
 • utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • zgłasza zbiory danych osobowych lub powołuje osoby, które będą wykonywały w tym względzie wymagane obowiązki;
 • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • przekazuje dane osobowe uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • zachowuje poufność danych osobowych.
 • Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

8.10. Analizy ruchu

 • Usługodawca oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Platformie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Usługodawcamoże w szczególności gromadzić dane o aktywności Użytkownika i jego zachowania, takie jak odwiedzenie Platformy i skorzystanie z Usługi. Dane Usługodawca wykorzystuje w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Platformie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi, w tym Usługami, a także celem ulepszania Platformy oraz realizacji obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Usługodawcamoże pozyskać w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Platformy.

 

8.11. Zakończenie korzystania z Usług

 • Po zakończeniu Umowy przez Użytkownika, Usługodawcanie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, dotyczących:
 • rozliczenia;
 • celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości  świadczonych Usług;
 • wyjaśnienia okoliczności sprzecznego z Regulaminem lub prawem korzystania z Platformy lub oferowanych w ramach Platformy Usług;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie  Umowy lub odrębnych przepisów.

8.12. Prawa Użytkownika

Usługodawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z właściwych przepisów prawa, w szczególności prawo odnośnie danych do dostępu, sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, wniesienia skargi do organu nadzoru. Zgłoszenia dotyczące Polityki prywatności i tym samym danych osobowych są rozpatrywane wedle procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie.

§ 9. Polityka Cookies

Usługodawca na bieżąco analizuje pliki cookies, celem określenia, które usługi mają największe zainteresowanie użytkowników

9.1. Rodzaje plików Cookies

Usługodawcamoże wykorzystywać w Platformie następujące rodzaje plików cookies:

 • tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
 • stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
 • statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Platformie; funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;
 • reklamowe, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
 • niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Platformie oraz zasad uwierzytelniania.

9.2. Cele wykorzystania

 • Usługodawcawykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych Usług;
 • poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Platformie;
 • personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Platformę;
 • utrzymania, po zalogowaniu, sesji Użytkownika w Platformie, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy;
 • zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

9.3. Analiza

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

 

9.4. Współpraca z podmiotami

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być takżewykorzystywaneprzez inne podmioty, które wpływają na jakość oferowanych Usług. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

9.5. Prawa Użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Platformie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w  jego funkcjonowaniu, za które Usługodawcanie ponosi odpowiedzialności. Zalecanejeststosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

§ 10. Informacje dodatkowe o usługach

 

10.1. Działanie systemu

Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usług.

10.2. Techniki kryptograficzne

Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

10.3. Podmiot właściwy

Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej oraz dochowuje należytej staranności celem zapewnienia Użytkownika o podmiocie właściwym, który oferuje produkt lub Usługę dostępną w Platformie.

10.4. Ryzyko techniczne

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemu informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

10.5. Funkcja i cel oprogramowania

Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Platformy.

10.6. Minimalne wymogi techniczne

Celem skorzystania z usługi elektronicznychświadczonych w ramach Platformy, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5 lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, tj. adresu e-mail.

10.7. Diagnozowanie problemów

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Platformy.

§ 11. Postanowienia końcowe

Najpierw złóż reklamację i spróbuj wyjaśnić problem z Supportem

11.1. Zmiana regulaminu

Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach Regulaminu w widocznym miejscu na Stronie bądź poprzez wiadomość elektroniczną do Użytkowników lub bezpośrednio w ramach komunikatu dostępnego na Koncie Użytkownika, tj. w panelu Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do zamknięcia Konta. Użytkownika

11.2. Uzupełnienie i informacje

Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejś z klauzul zawartych w Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.

11.3. Uzupełnienie i informacje

Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi opodatkowanie otrzymanych przychodów z Platformy oraz do ich zapłaty do właściwych organów skarbowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie czy i w jaki sposób zyskisą opodatkowane.

11.4. Spory (klauzula wyboru prawa i Sądu)

Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa wedle decyzji Usługodawcy lub prawa właściwego kraju w którym siedzibę ma Usługodawca, chyba że jest to niedopuszczalne na gruncie prawa lokalnego z uwagi na to, że Użytkownik ma status konsumenta. Przed wniesieniem pozwu Użytkownik zwróci się do Usługodawcy celem uzyskania informacji wedle jakiego prawa i sądu spór ma zostać rozstrzygnięty. Usługodawca udzieli informacji w ciągu 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

11.5. Przekształcenia i cesje

Użytkownicy wyrażają zgodę na przekształcenia, zmiany prawne oraz przenoszenie praw z Usługodawcy na inny podmiot. W szczególności Użytkownicy akceptują, że siedziba Usługodawcy może zostać przeniesiona do innego kraju, w tym poprzez powstanie zupełnie nowej Spółki. Przeniesienia praw ze strony Użytkownika są zabronione, chyba że Użytkownik wyrazi na to pisemną lub mailową zgodę.

11.6. Zawieszenie i zakończenie świadczenia usług

Usługodawcama prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Usługodawcajest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.