Warunki


REGULAMIN

~ Warunki Świadczenia Usług, Polityka Prywatności i Polityka Cookies~


§ 1. Preambuła

Tokeny są sprzedawane przez spółkę  eBUY Partners OÜ

 

 • Zakresem świadczonych Usług;
 • Planem Marketingowym;
 • Whitepaper;
 • Brakiem konieczności zapraszania nowych członków do Platformy;
 • Istnieniem ryzyka opisanego w Regulaminie.
 • 3.3. Pola rejestracyjne
 • Rejestracja odbywa się wyłącznie online zgodnie z koniecznością podania wymaganych informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3.4. Procedura rejestracji

Użytkownik po wypełnieniu pól rejestracyjnych potwierdza znajomość Regulaminu oraz pozostałych informacji przez zaznaczenie checkboxów.Użytkownik następnie otrzymuje maila z informacją o dokonanej czynności.

3.5. Zakończenie rejestracji

Użytkownik po zakończonej rejestracji, otrzymuje dostęp do konta w którym może dodać dodatkowe informacje o sobie, potrzebne zwłaszcza do weryfikacji jego osoby.

 • 3.6. Weryfikacja Konta

Usługodawca w ramach działania Użytkownika w Platformie dokonuje jego weryfikacji, z uwagi m.in. na przepisy międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Poziomy weryfikacji oraz potrzebne do tego dokumenty są określone na platformie. Podstawowym dokumentem do weryfikacji jest skan dokumentu tożsamości. Zgodnie z wymogami prawa Usługodawca dokonuje powtórnej weryfikacji Użytkowników cyklicznie, według wewnętrznej procedury bezpieczeństwa. Dodatkowa weryfikacja może polegać na konieczności przesłania skanów innych dokumentów niż w podstawowej weryfikacji, zwłaszcza potwierdzenia źródła pochodzenia środków lub wykonania zdjęcia z trzymanym dokumentem z podstawowej weryfikacji, kartką papieru z odręcznie napisanym tekstem bądź zdjęcie Użytkownika ze wskazaną przez Usługodawcę lokalizacją znajdującą się w pobliżu adresu wskazanego na potwierdzeniu adresu lub kontakt wideo z Użytkownikiem.

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony


3.7. Czas trwania Umowy

 • Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę poprzez skierowanie wiadomości e-mailowej na adres Usługodawcy. Usługodawca może zachować dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika, jego rozliczenia, na wypadek wystąpienia roszczeń bądź zapytań uprawnionych organów,. Umowa wygasa najpóźniej z chwilą śmierci Użytkownika, przy czym prawa do konta mogą być dziedziczone po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Warunkiem wstąpienia w prawa Użytkownika jest uzyskanie potwierdzenia od Usługodawcy na podstawie przedłożonych mu wymaganych w tym celu dokumentów.

3.8. Wypowiedzenie Umowy

Usługodawcazastrzega sobie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu Umowy w trybie natychmiastowym, w szczególnościwobec naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, za które uznaje się zwłaszcza:

 • Rozpowszechnianie przez Użytkownika informacji niekorzystnie wpływających na działalność Usługodawcy lub niezgodnych z Regulaminem oraz polityką firmy, w tym w szczególności przez tzw. hejt;
 • Użytkownik informował, że do osiągnięcia zysku wystarcza zapraszanie kolejnych osób;
 • Użytkownik pomijał w prezentacjach o Usługodawcy informacji o istniejącym ryzyku;
 • Użytkownik wprowadzał w inny sposób potencjalnych Użytkowników w błąd co do celów działalności Usługodawcy.
 • Gdy Użytkownik został prawomocnie skazany bądź otwarte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe lub układowe;
 • § 4. NaybiceTokenów i korzystanie z Usług

 

4.1. Tokeny

W ramach dokonywanych płatności na Platformie, Użytkownik nabywa Tokeny określane jako eBuyCoin (EBC), za który będzie można zakupić lub sprzedać Dukaty potrzebne do odkrywania aukcji.Dukat (DKT) z racji bycia stablecoinem będzie wyłącznie dostępny na platformie aukcyjnej eBUY Partners. Token ten służyć będzie jako narzędzie do sprawdzania ceny aukcji oraz do rozliczania się z wystawiającymi przedmioty. Dukat będzie zawsze wymienny w stosunku 1 Dukat do 1 USD i takiej wymiany będzie można dokonać na platformie eBUY Partners w zakładce kantor.

4.2. Wykorzystanie Usług zgodnie z przeznaczeniem

Każdy Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasła osobiste i loginy przed dostępem osób trzecich.

4.3. Dostęp do Konta Użytkownika

Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępu do Konta Użytkownika nie rodzą odpowiedzialności po stronie Usługodawcy. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy Konto Użytkownika jest zakładane przez inną osobę/Użytkownika, co jest niedopuszczalne przez Usługodawcę. Zakładanie Konta Użytkownika na Platformie dla innej osoby stanowi szczególnie rażące naruszenie Regulaminu, z uwagi na wolę Usługodawcy do rzetelnego poinformowania każdej osoby o warunkach przystąpienia do Platformy.

Istnieje ryzyko braku powodzenia projektu zgodnie z whitepaper

4.4. Prawa do KontaUżytkownika i zakaz posiadania multikont

Zabrania się Użytkownikowi współdzielenia Konta Użytkownika z innymi osobami, przenoszenia praw do Konta Użytkownika , a także wszelkich innych form udostępniania części lub całości konta. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika na Platformie (zakaz multikont).

4.5. Wykorzystywanie znaku Usługodawcy

Użytkownikowi przysługuje prawo używania oznaczenia firmy (nazwa), logo (znaku firmowego) oraz materiałów promocyjnychdla celów funkcjonowania w Programie partnerskim.

4.6. Odstąpienie od umowy

W przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem, Usługodawca informuje, a Użytkownik akceptuje, że prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone z uwagi na:

 • Dostarczenia treści cyfrowych;
 • Rozliczenia dokonanych zakupów w ramach Programu partnerskiego i wypłaconych w związku z tym prowizji wedle Planu marketingowego;
 • Dokonywanie płatności w walutach wirtualnych, które są powiązane z rynkiem finansowym, nad którym Usługodawca nie ma kontroli, co skutkuje zmiennością ich (walut wirtualnych) ceny.4.7. Kwestia ryzyka

Użytkownik akceptuje, że wobec zakupu Tokenow może nie uzyskać jakiegokolwiek zysku, ponieważ zależy on od przyjęcia docelowej platformy aukcji odwróconych na rynku oraz jego osobistych działań w Programie partnerskim. Pozostałe ryzyka są opisane w Whitepaper.

§ 5. Program partnerski

Zasady i wysokość prowizji opisane są dokładniej w planie marketingowym

5.1. Funkcja dodatkowa

Podstawowym celem Platformy jest umożliwienie Użytkownikomnabycie Tokenów, przy czym opracowany Program partnerskijest dodatkową funkcjonalnością, która sprawia że Użytkownicy mogą uzyskiwać prowizje w sposób opisany w Planie marketingowym oraz Regulaminie

 

5.2. Struktura dystrybucyjna

Użytkownicy mogą pozyskiwać inne osoby do swojej struktury w celu dystrybucji Tokenów oferowanych przez Usługodawcę. Użytkownicy otrzymują prowizje za sprzedane Tokeny pozyskanym przez nich Użytkowników.

Do twojej struktury mogą zostać przydzielone osoby w sposób automatyczny, wobec rejestracji bezpośrednio ze strony

5.3. Pozyskiwanie innych Użytkowników

Usługodawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pozyskiwanie nowychUżytkowników w ramach Programu partnerskiego nie jest konieczne w Platformie. Wszelkie ewentualne informacje o sposobach osiąganego zarobku uwzględniające korzyści z zapraszania nowych osób nie mogą być interpretowane jako forma konieczna do funkcjonowania w Platformie.

5.4. Rotator

W przypadku, gdy osoba rejestruje się bezpośrednio przez Stronę, bez kodu referencyjnego, system (rotator) działający w ramach Platformy w sposób losowy przydziela go do struktur jednego z Użytkowników (zasada pierwszego wolnego miejsca). Raz dokonany przydział nie może być zmieniony w sposób manualny.

5.5. Zasada rzetelności 

Użytkownik funkcjonujący w ramach Programu partnerskiego Platformy przyjmuje do wiadomości i zobowiązany jest:

 • Informować o Tokenach oferowanych w Platformie oraz realizowanych Projektach w sposób należyty, uwzględniając w szczególności specyfikę rynku walut wirtualnych;
 • Informować o braku gwarancji zysku oraz istniejącym ryzyku;
 • Informować o braku konieczności zapraszania nowych osób;
 • W stosunkach z innymi ludźmi, kierować się zasadami uczciwości i należytego traktowania;
 • Nie stosować wprowadzających w błąd, kłamliwych, nieuczciwych praktyk lub sprzedaży.

Przed zmianą osoby, która jest nad Tobą w strukturze, musisz usunąć swoje konto

5.6. Zasada konkurencji

Użytkownicy mogą między sobą wzajemnie rywalizować poprzez przechwytywanie Użytkowników uczestniczących w Programie partnerskim oraz tych, którzy mogą lub mają zamiar zarejestrować się. Zastrzega się jednocześnie, że w przypadku gdy Użytkownik chce zmienić osobę, która ją zaprosiła, tj. założyć nowe Konto Użytkownika, to dotychczasowe Konto Użytkownika musi zostać zamknięte. W tym celu Użytkownik musi najpierw skierować do Usługodawcy wniosek  o zamknięcie Konta Użytkownika. W razie naruszenia tego zobowiązania Usługodawca może zastosować Sankcje. Zastrzega się przy tym, że struktury zbudowane w ramach zamykanego Konta Użytkownika nie mogą być wówczas przepisane przez Usługodawcę na nowe Konto Użytkownika. Usługodawca nie ingeruje w żaden sposób w struktury. Jakiejkolwiek przejścia w ramach struktur mogą być dokonywane wyłącznie w ramach indywidualnej decyzji Użytkownika.

Możesz promować inne projekty

5.7. Inne projekty

Użytkownicy mają prawo do uczestniczenia w oferowanych przez innych usługodawców programach partnerskich.

§ 6. Płatności

 

6.1. Jednostka rozliczeniowa i wypłaty

Jednostką rozliczeniowa w Platformie jest dolar amerykański. Wypłaty są realizowane w walutach wirtualnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji przy zleceniu wypłaty.

6.2. Opłata i czas realizacji

Za każdą zleconą wypłatę pobierana jest opłata o wartości USD 5,00. Czas realizacji wypłaty wynosi do kilku dni roboczych.

 

6.3. Minimalna wysokość wypłaty

Minimalna wysokość wypłaty to USD 100,00. Wszystkie wypłaty poniżej tej kwoty będą przechowywane na Koncie Użytkownika i wypłacane mu po przekroczeniu ustalonego progu, wedle otrzymanej dyspozycji.

§ 7. Sankcje i reklamacje

 

7.1. Sankcje

Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, stosownie do skali naruszenia, skutkować:

 • Ostrzeżeniem;
 • Czasowym zawieszeniem możliwości uzyskiwania prowizji w ramach Programu partnerskiego;
 • Czasowym zawieszeniem możliwości oddawania głosów w ramach mechanizmu Podejmowania decyzji;
 • Czasowym zawieszeniem Konta Użytkownika, tj. uniemożliwieniem dostępu do Konta Użytkownika;
 • Usunięciem Konta Użytkownika, tj. wypowiedzeniem Umowy;
 • Usunięciem Konta Użytkownika wraz z umorzeniem zgromadzonych środków, tj. wypowiedzenie Umowy wraz z nałożeniem kary umownej, w przypadku szczególnie rażącego działania na szkodę Usługodawcy.

7.2. Forma i treść zgłoszenia

Użytkownicy i podmioty trzecie mogą zgłaszać naruszenia, reklamacje i odwołania od decyzji na adres mailowy Usługodawcy lub przez Support. Zgłoszenie musi zawierać:

 • oznaczenie osoby lub podmiotu zgłaszającego;
 • wskazanie czy jest on Użytkownikiem Platformy, a w przypadku twierdzącym wraz z podaniem swojego loginu;
 • precyzyjny opis zgłoszenia.

7.3. Udzielenie odpowiedzi

Usługodawcaudziela informacji o rozpoznaniu zgłoszenia drogą elektroniczną w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana do zgłaszającego na adres podany przez niego w zgłoszeniu. Usługodawcazastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o kolejne 30 (słownie: trzydzieści) dni robocze w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga dodatkowych informacji lub napotka przeszkody niezależne od Usługodawcy, w szczególności takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej. Usługodawcaponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania przez niego każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia. W przypadku całkowicie bezpodstawnego dokonania zgłoszenia lub dwukrotnego i więcej niesłusznego zgłoszenia, zgłaszający może zostać obciążony karą o wartości USD 25,00.

7.4. Forma odpowiedzi

Przesłanie przez zgłaszającego zgłoszenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi w formie elektronicznej.

add your description here